תנאי שימוש ו/או רכישה

נוסח המפורט להלן, יהא בלשון זכר, אולם נוסח זה תקף לשני בני המין, בלא כל שוני או הגבלה כלשהי.

אופי האתר והמוצרים המשווקים, באמצעותו

1. אתר המרכז לפיתוח מודלים וכלים חווייתיים, הנו אתר המיועד להפצת מידע דיגיטלי לימודי, לרבות שיווק לומדות וקורסים אינטרנטיים שפותחו על ידי הגב' עדי סימון בר, כמפורט במסלולים המוצעים לקהל המשתמשים והמחירים הנקובים.

2. תמהיל ואופי המוצרים עשוי להשתנות, מעת לעת, בהתאם לפיתוח המוצרים העתידי, שעשוי להשפיע על אופי המוצרים ו/או על תוכנם.

3. תנאי השימוש במידע ובמוצרים המשווקים, לרבות המחיר הנקוב, הנו כמפורט מטה ו/או בהתאם למסלול הנבחר, על ידי כל משתמש ומשתמש.

4. הצעת המחיר, ביחס לכל מוצר ומוצר, עשויה להשתנות, מיום ליום ובהיעדר השלמת עסקה, הרי שאין הנהלת האתר מחויבת להותיר את המחירים על כנם.

5. המוצרים המשווקים הינם מוצרים דיגיטליים, כאמור ומשכך דרך הספקתם, הנה באמצעות האינטרנט.

6. לרשות המשתמשים עומד דואר אלקטרוני, שהנו office@adisimonbar.com, באמצעותו הם רשאים לערוך פניות יזומות להנהלת האתר, תוך מילוי פרטים אישיים ודרכי התקשרות והנהלת האתר תשיב לפניות אלה, עד לא יאוחר מ-72 שעות, ממועד קבלת הפניה.

כללי

7. השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים, המוצעים באתר זה, מהווה הסכמה לתנאי השימוש ו/או הרכישה, כפי שיובהרו ולא תהא למשתמש כל זכות להעלות טענה בדבר אי התאמה כלשהי ו/או היעדר הסכמה לתנאים המפורטים.

8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש ו/או הרכישה, מעת לעת, מתוך רצון לבצע התאמה מיטבית, לציבור הגולשים ו/או לפעילותו השוטפת של האתר.

9. השימוש באתר ו/או במוצרים המוצעים למכירה, ייעשה לצרכים, הכפופים להוראות החוק במדינת ישראל.

10. השימוש באתר ו/או במוצרים המוצעים למכירה, כפופים להצהרה, כי המשתמש/ הרוכש הנו בגיר, בן 18 שנים ומעלה וכשיר לבצע כל פעולה רלוונטית, על פי דין.

11. השימוש באתר ו/או במוצרים המוצעים למכירה, הנו לצרכיו האישיים של המשתמש ואין לעשות שימוש מסחרי, במידע ובמוצרים, המשווקים באתר.

12. קיימת חובה על כל משתמש להקפיד בפירוט פרטיו האישיים, עת הוא רוכש מוצרים המשווקים באתר ומובהר, כי מילוי פרטים שגויים, יקשה על יצירת קשר עם מי מהמשתמשים, בעת הצורך.

13. השימוש במידע המופץ באתר ו/או במוצרים המשווקים באתר, ייעשה על ידי המשתמשים, תוך הצהרה, כי הם הפעילו שיקול דעת ומצאו את כלל המידע ו/או המוצרים, ככאלו שתואמים את צורכיהם.

14. כל מידע המופץ על ידי משתמש, באתר ו/או באמצעות האתר ו/או לצדדים שלישיים, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש, תוך שכל משתמש מתחייב שלא להפיץ את המידע ו/או המוצרים, לצרכים מסחריים, כאמור, ו/או לצרכים פסולים, על פי דין.

15. כחלק מן האמור, יובהר, כי חל איסור מפורש להפיץ ו/או לצלם ו/או להעתיק תכנים ו/או לשכפל תכנים, ללא קבלת רשות בכתב. יתר על כן, השימוש בתכנים ו/או במוצרים, הנו לצרכים אישיים בלבד וחל איסור מפורש להעבירו לידי צדדים שלישיים, כמו גם האיסור להעביר את פרטי שם המשתמש והסיסמה, הניתנים למשתמשים, לכל גורם אחר.

גלוי ונהיר, כי האיסורים הנדונים הינם מוחלטים והפרתם תזכה את הנהלת אתר ו/או הגב' עדי סימון בר, לבקש כל סעד, על פי דין.

16. הנהלת האתר, לא תישא בכל אחריות, בגין העברת תכנים ו/או מוצרים, שיועברו על ידי המנויים או ביניהם.

17. כמו כן וכחלק מן האמור מובהר בזאת, כי באתר מתפרסמים תכנים על ידי הגולשים בתגובות ובקבוצות דיון (פורומים) ובשירותים אחרים, המאפשרים לכם להזין לאתר זה תכנים שהם פרי יצירתכם. הנהלת האתר אינה נושאת בשום אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם – חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. במידה שיתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, הנהלת האתר רשאית להסירם לאלתר מהאתר.

18. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה, על מנת שהאתר יפעל בלא תקלות וכן שהמוצרים יהיו זמינים לרכישה מיידית, אולם גלוי וידוע, כי מדי פעם עלולות להיווצר תקלות, כשם תקלות בכל אתר ואתר ואלו יטופלו על ידי הנהלת האתר, מבלי שעיכוב או תקלות מסוג זה, יחייבו את הנהלת האתר בפיצוי כספי או בכל סעד אחר.

19. ככל שמופצים באתר, קורסים ו/או מוצרים דיגיטאליים של צדדים שלישיים ו/או הודעות פרסומיות, מטעם צדדים שלישיים, לרבות "באנרים", הרי שאין להנהלת האתר כל אחריות, בגין המידע המופץ בהם ומוסכם על כלל המשתמשים, כי לא תהא להם כל זכות להעלות טענה במישור זה, כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי הגב' עדי סימון בר.

20. מוסכם בזאת, כי רישום לאתר מהווה הסכמה לקבל תוכן שיווקי, באמצעות דואר אלקטרוני, מתוך רצון להביא בפניי כלל המשתמשים עדכון שוטף בדבר תכנים חדשים ו/או שדרוג מוצרים.

21. בכל מקרה של מיזוג ורכישה של האתר הנדון, בידי צד ג', כלל התנאים הנדונים ימשיכו להיות בתוקף, בכפוף לתוספות שיכול ויתבקשו.

תנאי תשלום

22. התשלום עבור רכישת המוצרים המקוונים, נעשה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד, אשר הנו בתוקף, השייך למשתמש בלבד.

23. בהיעדר אישור לפעולת האשראי, מטעם חברת האשראי, הרי שלא יהיה כל תוקף לעסקה ולמשתמש לא תעמוד כל טענה בדבר כריתת הסכם או אכיפת הסכם.

מדיניות ביטול רכישת מוצרים

24. מדיניות ביטול עסקאות ו/או רכישות, תעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, על תקנותיו ובשים לב לכך שמרגע שתנאי התשלום מוסדרים ומשולמים, הרי שכלל המוצרים זמינים, באופן מיידי, לשימושם של ציבור המשתמשים.

קניין רוחני

25. הקניין הרוחני, ביחס לכלל המידע ו/או המוצרים ו/או התמונות המופצים באתר ו/או במוצרים הנמכרים באתר, הנו קניינה הפרטי של הגב' עדי סימון בר, אשר הינה המפתחת הבלעדית של כלל המידע והמוצרים.

26. כפי שהובהר לעיל ולמען הסר כל ספק, שוב יובהר כי לקהל המשתמשים מוקנית הזכות לערוך שימוש במידע ו/או במוצרים הנמכרים לשימוש אישי ולצורכי לימוד בלבד, בלא שהשימוש יהווה שימוש מסחרי ו/או באופן, המציג מצגי שווא ביחס לזכויות הקניין הרוחני, אשר כאמור לעיל, הנו קניינה הבלעדי של הגב' עדי סימון בר.

מדיניות השימוש באתר

27. מדיניות השימוש באתר, הנה כמפורט מעלה, אך היא עשויה להשתנות מעת לעת ובאחריות המשתמשים להתעדכן, במדיניות זו, לרבות בתנאי השימוש ו/או הרכישה.

אבטחת מידע

28. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה, על מנת לוודא, כי כלל המידע המופץ באתר, יאובטח באופן המיטבי, לרבות שמירת פרטיותם של משתמשי האתר, אולם לעתים עלולים להיווצר ניסיונות פריצה למידע המאובטח, באופן שאינו תלוי בהנהלת האתר וכלל לא באחריותה וכלל המשתמשים מצהירים אודות הבנתם והסכמתם לנתון זה.

29. עוד מובהר, כי פרטי האשראי של המשתמשים אף הם מאובטחים, באופן המיטבי, באמצעות אבטחת מידע, אמינות ואימות זיהוי.

30. יחד עם זאת, הנהלת האתר לא תישא באחריות, בגין מחדלי צדדים שלישיים, המעורבים בתהליך חיובי האשראי.

תחולת הדין הישראלי וסמכות שיפוט עניינית

31. הדין הישראלי בלבד, הוא הדין המחייב בכל דבר ועניין, העולים במישרין או בעקיפין מתוכנם של תנאי השימוש והרכישה הנדונים ומובהר, כי בית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך משפטי, הנוגע לאמור, הנו בית המשפט שבמחוז דרום, בלבד.